• Borth - Website

  BORTH COMMUNITY

  website

 • Borth - Tourist Info

  BORTH COMMUNITY

  tourist information

 • Borth - Council Minutes

  BORTH COMMUNITY

  council minutes

 • Borth - Local Weather

  BORTH COMMUNITY

  local weather

 • Borth - Groups & Clubs

  BORTH COMMUNITY

  groups & clubs

Welcome

Croeso i Borth ac Ynys-las

Welcome to Borth & Ynyslas

Gwybodaeth i Breswylwyr ac Ymwelwyr
Information for Residents and Visitors 
Contact E-mail: Website Administrator
 • Hits: 310565

Ceredigion CE Domocracy

WELSH
Annwyl Gyngh.
 
Mae Cyngor Sir Ceredigion yn ceisio sylwadau mewn perthynas ⠤atblygiad Strategaeth Economaidd newydd i Ceredigion (2020-2035).
 
Rydym yn ymgynghori ar ddatblygu Strategaeth Economaidd newydd ar gyfer y 15 mlynedd nesaf. Rydym eisiau barn gymaint o bobl ag sy’n bosib i helpu i arwain cyfleoedd yn y dyfodol i wneud Ceredigion yn lle gwych i fyw a gweithio. Mae'r strategaeth hon yn rhoi cyfle cyffrous i ni fod yn uchelgeisiol wrth ddatblygu gweledigaeth ar gyfer tyfu'r economi leol.
 
Rydym yn eich gwahodd i roi sylwadau ar y Strategaeth arfaethedig a helpu i arwain blaenoriaethau a chamau gweithredu ar gyfer Ceredigion yn y dyfodol. Rydym yn gwerthfawrogi eich barn, a byddwn yn defnyddio'r canlyniadau hyn fel rhan o'r dystiolaeth wrth ysgrifennu'r Strategaeth Economaidd.
 
Mae arolwg wedi dechrau, sydd wedi'i anelu at holl drigolion Ceredigion gan gynnwys pobl ifanc, perchnogion busnes, entrepreneuriaid a sefydliadau sydd ⠤iddordeb. Mae’r holl wybodaeth ar gael ar wefan y Cyngor trwy ymweld ⦣8217;r dudalen ‘Ymgynghoriadau’ http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/ymgynghoriadau/strategaeth-economaidd-ceredigion-2020-2035/
 
Byddem yn ddiolchgar pe baech yn hyrwyddo’r ymgynghoriad yma mor eang ag sy’n bosib.
Dyddiad cau ar gyfer derbyn adborth yw 31 Ionawr 2020
 
Mae croeso i unigolion gysylltu ⠰1545 572066 os byddant yn dymuno derbyn y wybodaeth mewn unrhyw fformat arall neu am gopi papur o’r arolwg. Gallwch hefyd gael copi papur o'r holiaduron yn unrhyw un o Lyfrgelloedd y Cyngor.
 
ENGLISH
 
Dear Cllr.
Ceredigion County Council is seeking views in relation to the development of a new Ceredigion Economic Strategy (2020-2035).
 
We are consulting on the development of a new Economic Strategy for the next 15 years. We want the views of as many people as possible to help guide future opportunities to make Ceredigion a great place to live and work. This strategy provides us with an exciting opportunity to be ambitious in developing a vision for growing the local economy.
 
We invite you to comment on the proposed Strategy and help guide future priorities and actions for Ceredigion. We value your views, and will use these results as part of the evidence when writing the Economic Strategy.
 
A survey has begun aimed at all Ceredigion residents including young people, business owners, entrepreneurs and interested organisations. All the information is available on the Council's website by visiting the 'Consultations' page http://www.ceredigion.gov.uk/your-council/consultations/ceredigion-economic-strategy-2020-2035/
 
We would be grateful if you would promote this consultation as widely as possible.
The deadline for feedback is 31 January 2020.
 
Individuals are welcome to contact 01545 572066 if they wish to receive the information in any other format or for a paper copy of the survey. You can also get a paper copy of the questionnaires at any of the Council's Libraries.
 
Yn Gywir / Yours Sincerely,
 
Meleri Richards
Cydlynydd Cymunedau Gwledig
Rural Communities Coordinator
 
Economi ac Adfywio / Economy and Regeneration
 
Neuadd Cyngor Ceredigion County Council
Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA
 
01545 572066
07815 754817
 • Hits: 15

Borth Arts Group

 

 

Borth Arts FaceBook

 

Forthcoming exhibitions and events

2020

March 9th – May 18th : Oriel Cric, Crichowell

Mid Wales Arts Centre, Caersws date TBA

 • Hits: 316

Kids' Club

 

 

 • Hits: 293

Noson Allan - Night Out

Newyddion Da
 
Hoffwn gyflwyno cynllun gwych fydd yn fuddiol iawn i gymunedau yng Ngheredigion  a hoffai ddod ag ychydig o’r celfyddydau ac adloniant i’w neuaddau lleol.
 
O Mehefin 2019 ymlaen, bydd Noson Allan Cyngor Celfyddydau Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ceredigion i gael gwared ar y risg ariannol o lwyfannu sioeau proffesiynol yn y gymuned. Bydd Noson Allan yn gallu helpu i archebu llawer o sioeau gwych o bob math: drama; jas; syrcas; cerddoriaeth glasurol - perfformiadau bychain i weddu i bob math o leoliad.
 
“Mae Cyngor Sir Ceredigion yn ymfalchïo yn y buddsoddiad y gwna i gefnogi diwylliant a’r celfyddydau yn y sir” medd Elen James, Prif Swyddog Arweiniol Dysgu Gydol Oes a Diwylliant, “mae’n bleser cael cydweithio â Chyngor Celfyddydau Cymru drwy lansio’r cynllun Noson Allan, bydd o fudd mawr i gymdeithasau a chymunedau led-led y Sir”
 
Mae Noson Allan yn rhan annatod o’r celfyddydau cymunedol a gwledig dros y 39 o flynyddoedd diwethaf. Mae’n cefnogi tua 500 sioe ledled Cymru bob blwyddyn gan weithio gyda rhagor na 300 hyrwyddwr lleol. Mae cwmnïau sy'n perfformio a cherddorion wedi teithio’n eang gyda help y cynllun megis: Sherman Cymru, Theatr Bara Caws, Mabon (Jamie Smith), Siân James, Bryn Fôn, Candelas. 
 
Am fwy o wybodaeth am Noson Allan a’i pherfformwyr sydd ar gael i'w harchebu, ewch i www.nosonallan.org.uk neu ffoniwch ein tîm ar 02920 441340. Atodaf daflen gyda mwy o wybodaeth am y cynllun.
 
Edrych ‘mlaen i glywed gennych.
 
**************************************************************************************************************************************************************************************************************
Excellent News
 
Introducing a fantastic scheme which will benefit communities in Ceredigion  who would like to bring some arts and entertainment to their local halls. 
 
From June 2019, Night Out from the Arts Council of Wales will be partnering with Ceredigion County Council to remove the financial risk of staging professional shows in the community.  Night Out can help to book a plethora of fantastic shows of all varieties from drama to jazz; circus to classical - small-scale performances to fit all types of venues.
 
Ceredigion County Council is proud of its investment in cultural and artistic activities within the county” says Elen James, Chief Lead Officer for Lifelong Learning and Culture, “It’s a pleasure to work alongside the Arts Council of Wales in launching the Night Out Scheme, that will benefit organisations and communities throughout the county”
 
An integral part of rural and community arts over the last thirty-nine years, Night Out supports around 500 shows throughout Wales each year, working with more than 300 local promoter groups.   Performing companies such as Theatr Bara Caws and Sherman Cymru have toured extensively with help from the scheme as have musicians like Jamie Smith’s Mabon, Siân James, Bryn Fôn and Candelas. 
 
For more information about Night Out and performers available to book visit www.nightout.org.uk or phone the Night out team on 02920 441340. Attached is a leaflet with more information about the scheme.

 Noson Allan - Night Out Pfd

Nia Coyle
Noson Allan/Night Out
Cydlynydd Tîm
Cyngor Celfyddydau Cymru/Arts Council of Wales
Team Co-ordinator
Plas Bute/Bute Place, Caerdydd/Cardiff CF10 5AL
Ffôn/Tel: 029 2044 1356
 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg, ni fydd gohebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn arwain at oedi.
We welcome correspondences in Welsh and English, corresponding in Welsh will not lead to a delay.

http://www.arts.wales / http://www.celf.cymru
 

 

 • Hits: 314

The Cinnamon Trust Needs Volunteers in Upper Borth

 

 • Hits: 226

Fy Ngherdyn Teithio My Travel Pass

 • Hits: 521

Fy Ngherdyn Teithio My Travel Pass (2)

 • Hits: 516

Newyddion Rhyfel Byd / World War One News

 

 • Hits: 659

Speed Checks

 
Dyfed-Powys Police and Borth Community Council were out again recording vehicle speeds in Borth as part of the Community Speed Watch Scheme. 
 
Vehicles travelling over the speed limit will be recorded and verified immediately and details given to the Police who will act on the information. 
 
We are now ready to set up more volunteers from the community, the more volunteers - the more we can do. Please let us know if you'd like to find out more or to join, Clerk M.C. Walker This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or 01970 871932
 
We will also be expanding the locations we are recording speeds.  Hoping this raises the profile and reminds people to keep speeds down to the speed limit. 
 
Clerk M.C. Walker
 • Hits: 6270